praca_tymczasowa

Czym jest praca tymczasowa?

Niemal każdy człowiek spotkał się z pojęciem pracy tymczasowej. Praca tymczasowa zapewne jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla młodych ludzi, którzy nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego. Dla pracowników chcących stabilizacji zawodowej to jednak rozwiązanie postrzegane w niekorzystnym świetle.

Zatem czym jest praca tymczasowa? Jakie są podstawy takiego zatrudnienia? Czego może spodziewać się pracownik tymczasowy? Opowiemy w dzisiejszym artykule.

Praca tymczasowa jako forma zatrudnienia

Praca tymczasowa opiera się na trójstronnym związku, w którym bierze udział:

 1. Agencja pracy tymczasowej.

 2. Pracodawca użytkownik.

 3. Pracownik tymczasowy.

Maksymalny czas trwania umowy pracownika tymczasowego to  18 miesięcy liczonych w okresie 36-ciu kolejnych miesięcy. Tyle czasu łącznie pracownicy zatrudnieni mogą pozostawać do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej, czym jest praca u pracodawcy użytkownika?

Agencja pracy tymczasowej specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Świadczą oni pracę na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy prawa cywilnego.

Czym jest praca tymczasowa? Relacja agencja pracy tymczasowej — pracodawca użytkownik

Pracodawca użytkownik w porozumieniu z agencją pracy tymczasowej ustala:

 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy tymczasowej,

 • formę zatrudnienia, np. UoP, UZ,

 • datę zawarcia umowy oraz przewidywany termin rozpoczęcia określonej pracy tymczasowej,

 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

 • rodzaj pracy na danym stanowisku pracy (np. czy będzie to praca o charakterze sezonowym),

 • zakres obowiązków w okresie wykonywania pracy tymczasowej,

 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Pracowników zatrudnionych na rzecz pracodawcy użytkownika obowiązuje Regulamin

Regulamin pracowników tymczasowych powinien zawierać:

 • pracodawcę użytkownika,

 • informacje w zakresie warunków pracy tymczasowej w okresie wykonywania pracy tymczasowej,

 • ilość dni wolnych od pracy (np. przewidywany termin rozpoczęcia urlopu przez pracownika tymczasowego, a także ustalenie obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego),

 • procedury działania w przypadku przyczyn niedotyczących pracownika,

 • informacje o premiach za terminowe wykonywanie zadań,

 • informacje o prawach, jakie posiada zatrudniony zwolniony pracownik, zwany pracownikiem tymczasowym.

Wdrażanie pracownika do jego obowiązków również leży po stronie pracodawcy użytkownika. Informuje on nową osobę o ryzyku zawodowym i ocenia jego stopień. Określa także zakres obowiązków pracownika, jak i nadzoruje jego pracę.

Pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony w celu wykonywania pracy tymczasowej

Pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony w celu wykonywania pracy tymczasowej, np. w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Warto też pamiętać, że pracownikiem tymczasowym można być u kilku pracodawców. A zatem umowa o pracę musi wskazywać:

 • pracodawcę użytkownika,

 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

 • rodzaj pracy (np. praca o charakterze sezonowym),

 • wykonywanie zadań pracownika tymczasowego,

 • w jakich sytuacjach będzie rozwiązany stosunek pracy.

Praca tymczasowa a faktury na pracodawcę-użytkownika

Po stronie agencji pracy tymczasowej leży prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i wypłacanie wynagrodzeń. A zatem agencja pracy tymczasowej rozlicza pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika (np. z czasu wykonywania pracy).

W każdym miesiącu pracodawca użytkownik otrzymuje zbiorczą fakturę obejmującą wszystkie usługi świadczone przez agencję.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej wobec pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu na umowę o pracę w agencji pracy, co miesiąc wydawany jest pasek z następującymi informacjami:  

 • liczba przepracowanych godzin, dni, stawka,

 • urlop wykorzystany w miesiącu rozliczeniowym,

 • potrącenia (np. z benefitów albo transportu),

 • kwota netto, która została przekazana na konto bankowe.

Kwestie formalne pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym

Warto też dodać, że agencja pracy zajmuje się również wszystkimi kwestiami formalnymi, do których zaliczamy:

 • wstępne i okresowe badania lekarskie,

 • przygotowanie umowy o pracę tymczasową, w której znajduje się informacja o warunkach pracy i samego pracodawcy użytkownika, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, a także informacja o tym, czy będzie powierzona pracownikowi tymczasowemu odzież służbowa.

Pracownikowi tymczasowemu przysługują te same prawa, co pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio

Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę nie może się różnić od zakresu od obowiązków pracownika zatrudnionego bezpośrednio. A zatem pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie.

Pracownik tymczasowy, podobnie jak pracownik zatrudniony bezpośrednio, zobowiązany do:

 • przestrzegania zasad w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa,

 • wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy użytkownika na tym samym lub podobnym stanowisku pracy,

 • przestrzegania regulaminu w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa oraz czasu pracy w okresie wykonywania pracy tymczasowej.

Kiedy praca zostanie powierzona pracownikowi tymczasowemu?

Jeśli w danej branży występuje sezonowość, pozyskanie pracowników tymczasowych będzie doskonałym rozwiązaniem. Warto dodać, że agencje pracy tymczasowej posiadają stale aktualizowane bazy kandydatów, którzy są zainteresowani pracą u pracodawcy użytkownika i wykonywania pracy na rzecz pracy tymczasowej.

Pozwala to na swobodne pozyskiwanie nawet dużych grup pracowników. Niektóre z agencji pracy tymczasowej korzystają z outsourcingu transportu. Umożliwia to na pozyskanie pracowników do wykonywania pracy tymczasowej mieszkających nieco dalej niż najbliższe otoczenie firmy lub nawet obcokrajowców.

Praca tymczasowa a braki kadrowe uniemożliwiające terminowe wykonanie zleceń

Kolejną sytuacją, w jakiej firma może potrzebować pracownika tymczasowego, jest potrzeba znalezienia pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na zastępstwo. Jak wiadomo, powody nieobecności mogą wynikać z przyczyn niedotyczących pracowników. Będzie to na przykład oddelegowanie pracownika do innego projektu, brak możliwości wykonywania pracy przy urządzeniach, które są zasilane za pomocą energii elektrycznej ze względu na awarię sieci lub też rozwiązany stosunek pracy.

Dlaczego warto znaleźć dobrą agencję pracy tymczasowej?

Współpraca z agencją pracy tymczasowej jest również odpowiedzią na zmienność procesów produkcji. W wielu firmach możemy zaobserwować sytuację, w której liczba zamówień lub kontrahentów spada i nie jest to związane z sezonowością danej branży.

Z drugiej strony bywa i tak, że firmy potrzebują „pracowników od zaraz”, dlatego współpraca z agencją pracy tymczasowej pozwala na znalezienie pracownika tymczasowego, który będzie wykonywał pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Pracodawca użytkownik a czas trwania umowy

Każda umowa o pracę może być zawarta wyłącznie na czas określony lub też na czas wykonania określonej pracy. Łączna długość czasu pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy. Z przerwami lub bez w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Natomiast tzw. „tradycyjna” umowa o pracę może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie trzy razy. Łączna długość ich trwania nie może przekroczyć 33 miesięcy. A zatem doliczając do tego umowę na 3-miesięczny okres próbny, daje to razem umowę w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Każda następna zawarta umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

Warto też dodać, że nie można podpisać umowy o pracę tymczasową, będąc osobą niepełnoletnią. Ponadto czas pracy na umowę o pracę tymczasową wyliczany jest do stażu pracy i zostaje uwzględniony przy wyliczaniu wysokości emerytury. A zatem pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy nie jest traktowany mniej korzystnie.

Z kolei osoby bezrobotne podobnie jak przy podjęciu pracy na umowę o pracę, podpisując umowę o pracę tymczasową, zobowiązane są powiadomić o tym Urząd Pracy w ciągu 7 dni.

Na ile dni urlopu może liczyć pracownik tymczasowy?

Pracownikowi zatrudnionemu przez pracodawcę użytkownika po przepracowanym miesiącu przysługuje  2 dni urlopu za każdy przepracowany kolejny miesiąc. Urlop na żądanie  przysługuje tylko wówczas, kiedy umowa została zawarta na dłużej niż pół roku. Każdej osobie zatrudnionej na przez pracodawcę użytkownika wychowującej dziecko do lat 14 przysługuje zwolnienie z pracy wymiarze 16 godzin lub 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Długość urlopu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi w zależności od posiadanego przez niego stażu pracy, tzn. 20, jeżeli łącznie przepracował do 10 lat. Natomiast 26 dni, jeżeli ma przepracowanych 10 lub więcej lat. Do stażu pracy wlicza się również czas szkoły zawodowej/średniej oraz studia.

Okres wypowiedzenia a pracownik tymczasowy

Okres wypowiedzenia umowy u pracownika tymczasowego jest uzależniony od okresu, na jaki umowa o pracę została zawarta. Jeśli umowa o pracę została zawarta na 2 tygodnie, to pracownikowi przysługują trzy dni wypowiedzenia.

Natomiast, jeśli umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy, niż 2 tygodnie, to pracownikowi tymczasowemu przysługuje tydzień wypowiedzenia.

Warto też pamiętać, że pracownikowi tymczasowemu w okresie wypowiedzenia przysługuje zasiłek chorobowy nawet po rozwiązaniu umowy, ale nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia stosunku pracy.

Magazynier z UDT uprawnienia — posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia

Rekrutując pracownika tymczasowego, do wykonywania pracy tymczasowej u pracodawcy użytkownika, warto zwrócić uwagę, czy na danym stanowisku wymagane są określone uprawnienia. Ich posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia np. z Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Równie istotne jest też zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Pracodawca a praca tymczasowa — podsumowanie

Przed rozpoczęciem procesów rekrutacji, które będą prowadzone przez agencję pracy tymczasowej, kluczowe jest poznanie warunków zatrudnienia pracowników. Istotne, aby przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych zwracać uwagę na długość umowy o pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

Warto też podkreślić, że pracownik tymczasowy może pozostawać do dyspozycji tylko jednego pracodawcy użytkownika. W przypadku młodych ludzi warto np. w okresie wakacyjnym podjąć zatrudnienie na rzecz pracy tymczasowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *