świadczenie zus

Świadczenie rehabilitacyjne – najważniejsze informacje

W obliczu trudności zdrowotnych, które uniemożliwiają powrót do aktywności zawodowej, świadczenie rehabilitacyjne staje się kluczowym wsparciem dla wielu pracowników. Kiedy zasiłek chorobowy przestaje być wypłacany, a perspektywa powrotu do pracy pozostaje niepewna, możliwość uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego staje się istotnym rozwiązaniem.

W naszym artykule przyjrzymy się szczegółowo, komu i w jakich warunkach przysługuje to wsparcie, jak przebiega proces ubiegania się o nie, oraz jak długo może być wypłacane. Odpowiemy również na pytania dotyczące sytuacji pracowników pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz tych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dla kogo jest świadczenie rehabilitacyjne?

Pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, jeśli pomimo leczenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal nie jest zdolny do powrotu do pracy. Istnieje perspektywa, że kontynuacja rehabilitacji przyczyni się do odzyskania sił i sprawności, co umożliwi mu powrót do obowiązków na poprzednim stanowisku pracy.

O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przeprowadza on badania w wyznaczonym terminie. W pierwszej kolejności natomiast należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami.

Świadczenie rehabilitacyjne – co trzeba spełnić?

Możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne istnieje w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 1. Osoba wcześniej pobierała zasiłek chorobowy, a okres jego wypłaty dobiegł końca.
 2. Pomimo leczenia, osoba nadal nie jest w stanie powrócić na dotychczasowe stanowisko pracy.
 3. Kontynuacja leczenia przewiduje odzyskanie zdolności do pracy i do pełni zdrowia.

Dodatkowo wnioskodawca musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Praca na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, a także umowy uaktywniającej.
 • Wykonywanie pracy nakładczej.
 • Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.
 • Praca na podstawie skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Bycie osobą duchowną.
 • Odbywanie służby zastępczej.
 • Pobieranie zasiłku chorobowego, którego okres wypłaty zakończył się, a osoba nadal choruje.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie jest wypłacane?

Przedstawiliśmy warunki konieczne do spełnienia w celu ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Teraz skoncentrujmy się na sytuacjach, w których wypłata tego świadczenia jest niemożliwa.

Poniżej przedstawiamy przypadki, w których osoba niepełnosprawna nie kwalifikuje się do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego:

 • Osoba posiada już emeryturę, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • Pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 • Otrzymuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
 • Pobiera zasiłek dla bezrobotnych.
 • Nie posiada skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu.
 • Przebywa na bezpłatnym urlopie, urlopie wychowawczym bądź urlopie dla poratowania zdrowia.
świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracujących [koperta z logo ZUS, mmonety i banknoty].

Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, osoba niepełnosprawna musi udać się do odpowiedniej jednostki ZUS zgodnej z jej miejscem zamieszkania. Dokumenty może dostarczyć osobiście lub skorzystać z usług poczty. Alternatywnie, wniosek można złożyć poprzez pełnomocnika.

Jeśli wnioskodawcy zależy na wygodzie, istnieje także możliwość złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne drogą elektroniczną, korzystając z platformy PUE ZUS. W tym celu należy:

 1. Zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Wybrać odpowiednią usługę z katalogu, tj. złożenie dokumentu: ZNp-7 lub złożenie dokumentu Z-10, jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada już ubezpieczenia społecznego.
 3. Wypełnić wniosek i podpisać go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego.

Następnie pozostaje jedynie oczekiwanie na termin badania, które przeprowadzi lekarz orzecznik po wyznaczeniu go przez ZUS.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Co dołączyć?

Aby chory pracownik mógł ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Proces składania wniosku obejmuje:

 1. Formularz ZNp-7 – Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
  Wypełniany zarówno przez wnioskodawcę, jak i płatnika składek ZUS, czyli pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9)
  Dokument ten jest wystawiany przez lekarza, potwierdzając aktualny stan zdrowia wnioskodawcy.
 3. Wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10)
  Płatnik składek ZUS wystawia ten dokument, chyba że wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub nie posiada już ubezpieczenia chorobowego.
 4. Oświadczenie w przypadku braku ubezpieczenia chorobowego (Z-10)
  Wymagane, gdy wnioskodawca nie jest już objęty ubezpieczeniem chorobowym. Nie jest konieczne, jeżeli było już składane w przypadku zasiłku chorobowego, a okoliczności nie uległy zmianie.

W przypadku, gdy świadczenie będzie wypłacane przez ZUS, konieczne jest zaświadczenie płatnika ZUS, które zależy od statusu wnioskodawcy:

 • Z-3 dla pracownika,
 • Z-3B dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub duchownej,
 • Z-3A w pozostałych sytuacjach.

Nie jest wymagane zaświadczenie płatnika składek, jeśli ZUS wcześniej wypłacał zasiłek chorobowy, a okoliczności pozostają niezmienione.

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wpływa na wypłatę świadczenia, ale może mieć znaczenie dla decyzji lekarza orzecznika. Warto więc dołączyć je do wniosku.

Świadczenie rehabilitacyjne a termin składania wniosku

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, konieczne jest złożenie wniosku co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego, co gwarantuje ciągłość wypłaty. Niemniej, jednak jeśli z przyczyn niezależnych od osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe, nie może dostarczyć wniosku w określonym czasie, na przykład ze względu na pobyt w szpitalu, ma możliwość złożenia go w ciągu 6 miesięcy od ustania tych przyczyn.

Ostateczny termin składania wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego to 18 miesięcy od zakończenia okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne decyzja, czyli ile się czeka

O rezultacie złożonego wniosku o świadczenie rehabilitacyjne chorujący pracownik dowie się w ciągu 60 dni kalendarzowych od złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku pozytywnej decyzji dowie się nie tylko, kto będzie wypłacał świadczenie rehabilitacyjne – czy to ZUS, czy płatnik składek (pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników) – lecz również na jak długo zostało przyznane.

W sytuacji, gdy decyzja okaże się odmowna, ma prawo złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej. Czas na to wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Sprzeciw można złożyć zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu w jednostce ZUS. Po złożeniu sprzeciwu odbędzie się komisja lekarska, a decyzja w tej sprawie zostanie wydana w ciągu kolejnych 30 dni.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jest ustalane na podstawie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, którą ZUS lub płatnik składek określa po waloryzacji.

W ramach tego wsparcia przysługują różne stawki w zależności od przyczyny niezdolności do pracy. W przypadku wypadku przy pracy czy ciąży kobiety, świadczenie wynosi 100% podstawy. Natomiast przez pierwsze 3 miesiące niemożności powrotu do pracy, udziela się wsparcia w wysokości 90% tej podstawy, a następnie 75% przez pozostały okres.

Świadczenie rehabilitacyjne – okres jego wypłaty

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy, choć początkowo może być przyznane na krótszy okres, na przykład 4 miesiące. W przypadku, gdy po tym okresie osoba niepełnosprawna nadal nie czuje się gotowa do powrotu do pracy, ma możliwość ponownego złożenia wniosku o przedłużenie tego świadczenia. W takiej sytuacji otrzyma je na kolejny okres.  

Co istotne, nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków. Kluczowym jest jednak, aby łączny okres pobierania świadczenia nie przekroczył 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Ważne jest, aby pamiętać, że posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne. Dodatkowo może mieć wpływ na ocenę stanu zdrowia lekarza przeprowadzającego badania. Z tego względu zaleca się dołączyć do dokumentacji orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Warto tu jednak zaznaczyć, że w przypadku orzeczenia o niezdolności do pracy jest przeciwnie.  Wyklucza ono możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. To oznacza, że jeśli osoba niepełnosprawna aktualnie pobiera rentę, nie jest uprawniona do składania wniosku o to wsparcie finansowe.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane ze świadczeniem rehabilitacyjnym, ukazując, komu i w jakich warunkach przysługuje to wsparcie. Wyjaśniliśmy procedury składania wniosków oraz wymagane dokumenty, zwracając uwagę na szczegóły, które mogą wpłynąć na decyzję lekarza orzecznika. Ponadto przedstawiliśmy istotne informacje dotyczące okresu pobierania świadczenia, procedur odwoławczych oraz warunków, które wykluczają możliwość jego otrzymania.


Kto wypisuje wniosek na świadczenie rehabilitacyjne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *