dobrze płatne zawody bez studiów

Nie nastąpi wzrost dofinansowania PFRON do wynagrodzeń. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

W związku z podniesieniem w roku 2024 płacy minimalnej pracodawcy napotykają na nowe wyzwania w obszarze płynności finansowej firm. Pracodawcy szczególnie ci, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, zmierzą się ze zwiększonymi kosztami utrzymania pracownika. Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowodował znaczące podniesienie wydatków na pracowników i utrzymanie zatrudnienia, co w kontekście osiąganych korzyści z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) staje się coraz bardziej nieekonomiczne. Oczekiwany był więc wzrost dofinansowania PFRON.

Wspomniane zmiany wprowadziły niepewność wśród właścicieli firm oraz pracowników z niepełnosprawnością. Stoją oni przed pytaniem, jak obecna sytuacja wpłynie na stabilność zatrudnienia i czy rządowe wsparcie dostosuje się adekwatnie do nowych warunków, aby nie ograniczać możliwości zatrudnienia tej grupy społecznej na rynku pracy?

Czy będzie waloryzacja dofinansowania wynagrodzeń w 2024?

W 2024 roku pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników z niepełnosprawnościami, oczekiwali odpowiedniego dostosowania poziomu wsparcia finansowego ze strony PFRON. Niestety, informacje przekazane przez wiceministra MRiPS Łukasza Krasonia nie przyniosły informacji o podwyższeniu kwot dofinansowania wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnością.

Wprost przeciwnie nie będzie waloryzacji, a dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pozostanie na poziomie z roku 2023.

wzrost dofinansowania pfron
Wzrost dofinansowania PFRON.

Wpływ braku wzrostu dofinansowania PFRON na rynek zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami

Dla rządzących istotne jest, aby pracodawcy postrzegali wsparcie finansowe PFRON, jako realną zachętę do tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Jednak bez adekwatnego wzrostu dofinansowania w obliczu rosnących kosztów pracy, atrakcyjność tego wsparcia spada. To może mieć wpływ na decyzje przedsiębiorców związane z zatrudnianiem pracowników z poważnymi niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają konkurencyjne kwalifikacje, mogą mniej obawiać się o swoje stanowiska w wyniku braku waloryzacji dofinansowań. Jednak większość pracowników z ograniczeniami, którzy często napotykają na dodatkowe wyzwania w swojej pracy, może być bardziej narażona na ryzyko zmniejszenia liczby ofert pracy i redukcję ich stanowisk.

Przedsiębiorcy podkreślają wagę dostosowania wysokości dofinansowania PFRON, do realiów rynku pracy. Firmy potrzebują adekwatnego wsparcia, aby mogły nadal oferować pracę osobom z niepełnosprawnościami i czerpać korzyści z ich zatrudnienia, jednocześnie radząc sobie z konsekwencjami i obciążeniami związanymi z dysfunkcją pracownika.

Brak działań legislacyjnych na rzecz wzrostu dofinansowania może skutkować obniżeniem wskaźnika zatrudnienia w grupie osób niepełnosprawnych. Zatem istotne staje się odnalezienie równowagi pomiędzy rosnącymi kosztami a oferowanym wsparciem, aby firmy nadal mogły promować inkluzywne miejsca pracy w środowisku otwartego rynku pracy.

Płaca minimalna 2024

W ciągu 2024 roku zaobserwujemy dwa etapy wzrostu płacy minimalnej:

  • Od stycznia do czerwca minimalne wynagrodzenie wynosić ma 4242 zł brutto.
  • Od lipca do grudnia minimalna pensja to już 4300 zł brutto.

Te kwoty są kwotami brutto wypłacanymi pracownikowi, co oznacza, że rzeczywiste koszty zatrudnienia pracownika na pełen etat są wyższe, uwzględniając wszelkie składki i podatki obciążające pracodawców.

Dofinansowanie PFRON wynagrodzeń osoby z niepełnosprawnością w 2024

W ramach działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w 2024 roku kontynuowana jest polityka przyznawania dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość wsparcia jest skorelowana ze stopniem niepełnosprawności widniejącym na orzeczeniu i przedstawia się podobnie jak dofinansowanie PFRON w roku 2023:

  • 500 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 1350 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 2400 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli pracownik zaliczany jest do jednej z grup osób ze schorzeniem specjalnym, kwoty dodatkowego wsparcia są wyższe:

  • Dla lekkiego stopnia niepełnosprawności wsparcie wynosi 1100 zł,
  • Dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności suma wzrasta do 2250 zł,
  • Dla znacznego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie wynosi 3600 zł.

Wsparcie ma na celu rekompensowanie kosztów ponoszonych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Warto mieć na uwadze, że proporcje między dofinansowaniem PFRON a wynagrodzeniem pracownika z orzeczeniem mogą wpływać na decyzje kadrowe pracodawców. Wzrost dofinansowania PFRON jest konieczny.

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych a dofinansowanie wynagrodzeń.

Postulaty pracodawców dotyczące dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcy chcący zatrudniać pracowników z orzeczeniem oczekują, stabilnych przepisów umożliwiających im efektywne i długofalowe planowanie biznesowe. Wśród wniosków kierowanych do ustawodawców pojawia się apel o reformę Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, by zabezpieczyć wzrost dofinansowania PFRON równolegle do podwyżek płacy minimalnej. Taka zmiana motywowałaby do likwidacji bariery zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnością.

Pracodawcy wskazują, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są niejednorodną grupą. Zawiera ona zarówno wykwalifikowanych fachowców, jak i osoby bez specjalistycznych umiejętności czy z ograniczeniami możliwości efektywnej pracy. Pracodawcy, zatrudniając niepełnosprawnych, spotykają się z dodatkowymi wyzwaniami, kiedy chcą włączyć do zespołu pracowników ze znacznie obniżoną efektywnością. Bez odpowiedniego wsparcia finansowego, takie działania inkluzywne są nieopłacalne, co zniechęca do tworzenia różnorodnego środowiska pracy.

Znalezienie równowagi między potrzebami pracodawców a efektywnym wsparciem osób niepełnosprawnych powinno być zatem wspólnym celem dla ustawodawców i przedsiębiorców. Obecny brak odpowiedniego mechanizmu waloryzacji dofinansowania PFRON to jedno z głównych wyzwań rynku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Podsumowanie artykułu: Nie nastąpi wzrost dofinansowania PFRON do wynagrodzeń

W roku 2024, z informacji udzielonych przez Łukasza Krasonia, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wynika, że podwyższenie dofinansowania wynagrodzeń PFRON dla pracodawców osób niepełnosprawnych nie jest przewidywane. To wywołuje niepokój wśród pracowników i pracodawców, którzy obawiają się o utrzymanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Jeśli zatrudnianie osób z orzeczeniem nie zapewnia odpowiedniej rentowności dla pracodawców, mogą oni stanąć przed decyzją zmniejszenia liczby takich pracowników, co negatywnie wpłynie na ich sytuację zawodową. Brak zwiększenia wsparcia finansowego może prowadzić zarówno do redukcji istniejących stanowisk, jak i do ograniczenia tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.


Korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *