co daje orzeczenie o niepełnosprawności

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w życiu zawodowym, edukacji i codzienności?

Pracujesz, uczysz się, a może masz niepełnosprawne dziecko? Jeśli napotykasz na trudności związane z niepełnosprawnością, ważną kwestią może być uzyskanie dokumentu potwierdzającego Twój status. Orzeczenie o niepełnosprawności jest kluczowym dokumentem, który otwiera przed Tobą możliwości skorzystania z różnorodnych form wsparcia dostępnych w Polsce.

Orzeczenie to więcej niż tylko papier – to Twój klucz do dostępu do usług rehabilitacyjnych, zarówno zawodowych, jak i społecznych.

Zastanawiasz się, jakie konkretnie uprawnienia i ulgi są związane z posiadaniem orzeczenia? Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności — czy to znacznego, umiarkowanego, czy też lekkiego? W artykule postaramy się przybliżyć Ci, jakie korzyści wiążą się z oficjalnym potwierdzeniem Twojej sytuacji i na jakiego rodzaju pomoc możesz liczyć w pracy i codziennym funkcjonowaniu.

Stopnie niepełnosprawności a zdolność do pracy

Polski system orzeczniczy obejmuje 2 systemy orzekania: rentowy i poza rentowy.

 • Instytucją orzekającą o rencie jest ZUS. Wydaje on orzeczenia dotyczące zdolności do pracy.
 • Orzecznictwem poza rentowym zajmują się Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydają orzeczenia niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

PZON a orzekanie o niepełnosprawności

W przypadku orzeczeń o niepełnosprawności działania orzecznicze przeprowadza Powiatowych Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Aby otrzymać orzeczenie, wystarczy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne zaświadczenie lekarskie oraz, w przypadku dzieci, opinię psychologiczno-pedagogiczną.

Zespoły orzecznicze decydują o przyznaniu statusu niepełnosprawności w zakresie stopni niepełnosprawności – znacznego, umiarkowanego lub lekkiego.

ZUS a orzekanie o zdolności do pracy

Z kolei orzecznictwo w sprawie zdolności do pracy przeprowadzają lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Razem z wnioskiem konieczne jest dostarczenie kserokopii dokumentów i zaświadczenia lekarskiego. Na podstawie tych danych, lekarz orzecznik może wydać orzeczenie dotyczące całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy czy samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie ZUS ma szczególne znaczenie dla pracowników, którzy mają trudności z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy jest podstawą przyznania renty.

gdy pracownik przynosi orzeczenie o niepełnosprawności
Uprawnienia, gdy pracownik przynosi orzeczenie o niepełnosprawności?

Stopień niepełnosprawności a uprawnienia w pracy

Status niepełnosprawności oznacza dla Ciebie przywileje i uprawnienia związane z zatrudnieniem. Reguluje je Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. Dokument ten szczegółowo wyznacza obowiązki pracodawców wobec niepełnosprawnych pracowników.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności traktowane, w tym przypadku, jest równorzędnie do orzeczenia o niezdolności do pracy.

 • znaczny stopień niepełnosprawności jest analogiczny do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności jest analogiczny do orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
 • lekki stopień niepełnosprawności jest tożsamy z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy.

Pamiętaj! Praca na rencie jest możliwa.

Jakie uprawnienia daje status niepełnosprawności w miejscu pracy?

Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, masz prawo do licznych przywilejów, które pomagają dostosować środowisko zawodowe do Twoich potrzeb.

Wskazujemy najistotniejsze z nich:

 • Adaptacja miejsca i stanowiska pracy
  Konieczność przystosowania zakładu oraz stanowiska pracy do indywidualnych wymagań pracowników niepełnosprawnych.
 • Regulowany czas pracy
  Pracodawca musi uwzględnić ograniczenia w godzinach pracy – dla lekkiego stopnia niepełnosprawności 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Przy umiarkowanym i znacznym stopniu obowiązuje skrócony czas pracy do 7 godzin na dzień i 35 godzin w tygodniu.
 • Przerwa z tytułu niepełnosprawności
  Dodatkowa płatna 15-minutowa przerwa w pracy.
 • Zatrudnienie chronione
  Możliwość pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub ZPCH.
 • Wsparcie finansowe dla pracodawcy
  Twój pracodawca może otrzymać dofinansowanie Twojego wynagrodzenia z PFRON.

Stopień niepełnosprawnościDodatkowe przywileje
LekkiPraca ponad wyznaczone godziny zależy od zgody lekarza.
UmiarkowanyDodatkowy urlop wypoczynkowy – 10 dni, prawo do urlopu na turnus rehabilitacyjny do 21 dni, możliwość zwolnień na wizyty lekarskie, badania i rehabilitację, a także wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw związanych ze sprzętem ortopedycznym, skrócony czas pracy.
ZnacznyDodatkowy urlop wypoczynkowy – 10 dni, prawo do urlopu na turnus rehabilitacyjny do 21 dni, możliwość zwolnień na wizyty lekarskie, badania i rehabilitację, a także wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw związanych ze sprzętem ortopedycznym, skrócony czas pracy, możliwość pracy zdalnej z elastycznymi godzinami.
Przywileje pracowników niepełnosprawnych.

Jakie korzyści wynikają z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w codzienności?

Posiadanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność otwiera przed Tobą drzwi do szeregu uprawnień. Mają one na celu ułatwienie Twojego codziennego funkcjonowania w różnych sytuacjach.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

 • Niższe koszty podróży dzięki darmowym lub zniżkowym przejazdom komunikacją miejską oraz preferencyjnym cenom biletów na pociąg i autobus.
 • Obniżki cen biletów wejściowych do miejsc kultury, obiektów sportowych oraz rekreacyjnych.
 • Zwolnienie z płatności abonamentu RTV.
 • 50% obniżki w opłatach za wydanie paszportu.
 • Bezpłatne usługi asystenta osobistego w domu oraz wsparcie asystenta podczas podróży lotniczej.
 • Priorytetowy dostęp do opieki zdrowotnej.
 • Możliwość odliczenia od podatku wydatków na rehabilitację oraz zakup leków.
 • Uprawnienie do posiadania legitymacji osoby niepełnosprawnej, które ułatwia korzystanie z przysługujących Ci pomocy.

Jeżeli posiadasz stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny zwróć uwagę na możliwość uzyskania karty parkingowej.

co daje orzeczenie o niepełnosprawności
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Korzyści z orzeczenia dla dzieci z dysfunkcjami

Dla Twojego dziecka orzeczenie o niepełnosprawności oznacza szereg udogodnień:

 • Pierwszeństwo przy zapisach do publicznych przedszkoli i szkół.
 • Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
 • Finansowe wsparcie na zakup potrzebnego sprzętu oraz na usunięcie barier komunikacyjnych.
 • Środki na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych.

Jako opiekun prawny dziecka, masz prawo ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Gdy pracujesz, możesz wybrać tę pomoc. Umożliwi ona rezygnację z pracy lub zatrudnienie w mniejszej ilości godzin.

Orzeczenia o niepełnosprawności a pomoc finansowa

Posiadając orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możesz ubiegać się o dofinansowania z różnych źródeł: pomocy społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, a także PFRON. Uzyskasz wsparcie między innymi na:

 • likwidację wszelkich barier architektonicznych i technicznych w swoim mieszkaniu,
 • zakup urządzeń wspomagających likwidację barier komunikacyjnych,
 • sprzęt rehabilitacyjny oraz ortopedyczny,
 • udział w turnusie rehabilitacyjnym,
 • dopłatę do czesnego i nauki,
 • wydatki celowane związane z utrzymaniem lub innym zabezpieczeniem w społecznym.

Określona pomoc dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie w dużej mierze związana jest uzyskanym stopnie niepełnosprawności. Im osoba ma głębszą dysfunkcję, tym wyższy poziom wsparcia otrzyma.

Wsparcie przy znacznym stopniu niepełnosprawności

Jeśli Twoja niepełnosprawność jest uznana za znaczną, masz prawo do ubiegania się o świadczenia, takie jak:

 • zasiłek pielęgnacyjny — dostępny w ramach systemu pomocy społecznej
 • lub dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

W przypadku osób, które doznały niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia lub nadal się uczą i mają poniżej 25 lat, przysługuje możliwość starania się o rentę socjalną. Osoby ze znacznymi ograniczeniami od najmłodszych lat otrzymują tę formę wsparcia już od 18 roku życia.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny i renta

Jeżeli masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i Twoja dysfunkcja powstała, zanim skończyłeś 21 lat, możesz zwrócić się o przyznanie Ci zasiłku pielęgnacyjnego.

Oprócz tego niektóre osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać rentę socjalną. Dzieje się tak, jeżeli od dzieciństwa doświadczały ograniczeń, a ZUS orzekł wobec nich całkowitą niezdolność do pracy.

Zasiłek z opieki społecznej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności ogranicza dostęp do form stałego wsparcia finansowego. Nie zamyka jednak możliwości ubiegania się o zasiłek stały z MOPS lub GOPS. Jeśli nie otrzymujesz renty i Twoje możliwości zarobkowania są ograniczone, zwróć się do tych instytucji.

Świadczenia socjalne mogą obejmować pomoc w pokryciu  twoich wydatków na leczenie, dodatku mieszkaniowego czy zakupu opału.

Podsumowanie. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w życiu zawodowym, edukacji i codzienności?

Orzeczenie o niepełnosprawności to kluczowy dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności i ograniczenia zdrowotne Jego posiadanie otwiera drzwi do wielu korzyści zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Daje dostęp do wsparcia finansowego jak dodatki, zasiłki czy renty. Umożliwia korzystanie z udogodnień w pracy takich jak: elastyczne godziny czy dodatkowe urlop i przerwa. Orzeczenie o niepełnosprawności zapewnia prawo do ulg podatkowych i wsparcia w edukacji oraz daje priorytet w dostępie do usług zdrowotnych. Osoby z orzeczeniem mogą liczyć na zniżki w transporcie publicznym korzystać z programów socjalnych i udogodnień w codziennym życiu.

W przypadku posiadania jakiejkolwiek dysfunkcji warto się post starać o orzeczenie, gdyż znacząco ułatwia życie i poprawia jego jakość.


Orzeczenie o niepełnosprawności — co ono daje?

W jakich chorobach przyznawane jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane jest niezależnie od konkretnych schorzeń. To utrata zdolności funkcjonalnych wynikająca z rozlicznych przyczyn – chorób, wad genetycznych lub urazów – może być przesłanką do jego otrzymania.

Jakie uprawnienia wynikają z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwia skorzystanie z szerokiego zakresu przysługujących świadczeń finansowych i poza finansowych. Wsparcia z PFRON m.in. na sprzęt rehabilitacyjny, specjalnych warunków zatrudnienia itd.

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Podczas komisji możesz otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w zależności od twoich ograniczeń funkcjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *